Artiklar om: Portföljvy

Rapportering i Portföljvyn

Portföljvynär Skenariostjänstens sammanfattningsvy som sammanför portföljens uppgifter och nyckeltal. Portföljvyn består av tre flikar: Teknik, Objekt samt Intäkter och utgifter. Vyn sammanför uppgifterna som är tillgängliga i portföljen, det vill säga om det inte finns enheter eller anmälda hyreskontrakt i portföljen är dessa punkter tomma.

Portföljvyn visar en sammanfattning av valda portfölj. Se hur du kan byta val av portfölj: Hantering av portföljerna.

Fliken TeknikFliken ger en överblick av de viktigaste tekniska nyckeltalen. Det första nyckeltalet gäller reparationer under kommande tio år och utgör en summa av alla kommande reparationer på byggnader som ingår i portföljen. Summan består av Skenariostjänstens förväntade reparationer.

Reparationsprognos


I stapeldiagrammet sammanräknas alla reparationer på byggnader och enheter. Inberäknade är även Skenariostjänstens förväntade reparationer.

Lista över förväntade reparationer


I listan ingår de dyraste reparationerna på byggnaderna under kommande år. Inberäknade är även Skenariostjänstens förväntade reparationer. För varje år har högst fem reparationer listats och den dyraste står först.

Utgifter för underhåll


Utgifter för underhåll av enheterna de senaste tre åren och innevarande år.

Prognos över energiförbrukning


Förväntad energiförbrukning för el, uppvärmning och kylning i fråga om byggnaderna i portföljen.

Tekniska data (för aktuellt år)


Reparationsbehov per m² kommande tio år: Reparationskostnader per kvadratmeter (byggnadens våningsyta) under följande tio år.
Uppvärmningsbehov: Estimerad byggnadernas sammanräknade värmeförbrukning per m2.
Elförbrukning: Estimerad byggnadernas sammanräknade elförbrukning per m2.
Behov av kylning: Estimerat sammanräknat behov av kylning för byggnaderna per m2.

Fliken ObjektPå fliken Objekt sammanställs antalet objekt, dess ytor och kontaktuppgifter för hyresavtalen. Det första nyckeltalet gäller nuvarande utnyttjandegrad i procent om det i portföljen ingår enheter och hyresavtal.

Antal utgående hyresavtal


Stapeldiagrammet visar antalet utgående hyresavtal. Inberäknade är tidsbestämda hyresavtal enligt datumet då avtalet upphör att gälla. Därutöver förutses när fortgående hyresavtal upphör att gälla.

Andelen outhyrda enheter


uthyrningsgraden i nuläget specificerat enligt typ av enhet.

Våningsyta enligt byggtidpunkten


Enheternas våningsyta specificerat enligt byggnadsår.

Bruttovåningsyta


Byggnadernas bruttovåningsyta i portföljen.

Bostadsarea i snitt


Enheternas bostadsarea i snitt i portföljen.

Objektets detaljer


Sammanräknade antal objekt, byggnader och enheter i portföljen.

#Intäkter och utgifter

På sidan finns en specificerad allmän vy över portföljens ekonomi. Det första nyckeltalet gäller estimerade¹ totala intäkter för innevarande år och består av förväntade hyresinkomster.

Översikt av innevarande årDet totala värdet och värdet per m2 beräknat utifrån enheternas bruttoarea har beräknats för följande nyckeltal:
Marknadsvärde: Sammanräknade marknadsvärdet för enheterna i portföljen.
Årlig bruttohyresintäkt: Månadsvis hyresintäkt gånger 12.
Anläggningstillgång investeringar (CAPEX):
Operativa kostnader (OpEx) = SUM(A_u * M_g / A_g. + M_u), där summan har räknats för alla objekt i portföljen.
Operativ nettointäkt (NOI) = Totala intäkter - OpEx - CapEx

Initiala intäkter (brutto) = Totala intäkter / Marknadsvärde
Initiala intäkter (netto) = (Totala intäkter - OpEx - CapEx) / Marknadsvärde
Internränta (IRR): IRR avgörs enligt formeln SUM(C_t * (1 + r)^-t) = C, där summan löper från t=1 till t=30, r=IRR, C_t är NOI för innevarande år + t, och C är marknadsvärdet för innevarande år.
Står tom i snitt: Står tom i snitt innevarande år, det vill säga tiden mellan att en hyresavtal upphör och ett nytt ingås.
Omsättning av hyresgäster: Proportion mellan nya hyresgäster och enheterna.

A_u = Summan av enheternas area på objektet.
R_u = Summan av reparationer som ska utförs i enheterna på Objektet.
R_u = Summan av reparationer som ska utförs i byggnaderna på Objektet.
A_g = Objektets totala bruttoarea.
M_g = Summan av underhållskostnaderna på objektet som inkluderar
förvaltning, underhåll, underhåll utomhus, städning, uppvärmning, kylning, el, vatten, avloppsvatten, avfallshantering, försäkringar, hyror, fastighetsskatter och mindre reparationskostnader.
M_u = Summan av underhållsåtgärder som ska utförs i enheterna på Objektet.

Objektens estimerade värde


Estimerad utveckling av objektens värde. En estimering görs för objekt som har ett fastställt marknadsvärde.

Uthyrningsgrad


Förgången och aktuell uthyrningsgrad på årsnivå.

Värde på utgående hyresavtal


Estimerade² värde på utgående hyresavtal under kommande tio år.

Investeringar och intäkter


Estimerade investeringar i framtiden³ och totala intäkter¹.

¹Enligt antagandet fortgår alla tidsbestämda hyresavtal och upphör inte fortgående hyresavtal under estimeringsperioden.
²I estimeringen beaktas sämsta scenariot: fortgående hyresavtal upphör i dag på det första möjliga utgångsdatumet och enligt uppsägelsetiden (eller i dag om dessa inte har fastställts).
³ Skenariostjänstens producerade prognoser har inberäknats i estimerade reparationer.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!