Artiklar om: Beräkningsmodeller

Förväntade reparationsåtgärder (långsiktsplaner)

Skenariostjänsten förutser gångna och kommande reparationer. Förväntade reparationer har antecknats med grått i listan över Kommande reparationer, och en asterisk har antecknats efter namnet på reparationen. Reparationer som kunden angett syns med fetare stil.BeräkningsgrunderModellen förutser reparationer av byggnader som gäller underhåll, långsiktsplaner och investeringar. Dessa påverkar det tekniska nuvärdet och gör det möjligt att upprätthålla minst den tekniska konditionsklass som råder i nuläget.

Beräkningsverktyget för långsiktsplaner drar nytta av information om den eftersträvade tekniska livslängden för byggnadsdelar och byggmaterial. Utifrån byggtidpunkten och användningsändamålet har en viss livslängd fastställts för stomme, yttermantel, hustekniska material, byggnadsdelar och tekniska lösningar. Utförda reparationer beaktas vid bedömningen av livslängden för nuvarande byggnadsdelar, det vill säga om kunden har lagt till uppgifter om tidigare reparationer.

Reparationsperioderna som bestämts på förhand grundar sig på RT-kortet och empiriska data. Den lärande modellen nyttiggör sig av data om verkliga reparationer och kostnaderna för dessa på objekt av olika typer och ålder. Allteftersom datamängderna ökar är det möjligt att skapa allt exaktare estimeringar om till exempel relativa kostnadsfördelar med att tidigarelägga eller senarelägga renoveringar när det gäller hanteringen av livscykler.

Estimerade kostnaderEstimerade kostnader: Kostnadsberäkningen fördelas på mängdberäkning och beräkning av enhetskostnader. I samband med mängdberäkningen beaktas objektets area och grundläggande geometri. Byggnaden är delad i 20 funktionella delar med egen beräkning för respektive del. Det är inte möjligt att göra en entydig mängdberäkning för alla byggnadsdelar och då används en bruttoareabaserad bedömning.

I fråga om enhetskostnadsberäkningen har en kvantitetsenhetspreciserad kostnad valts för respektive byggnadsdel (t.ex. €/fasad-m2) som baserar sig på ett tabellvärde som exempelvis beräknats utifrån en RT-kostnadsberäkning eller indexkorrigerade empiriska data. För alla enhetskostnader har ett kostnadstillägg för planering och byggande beräknats med koefficienten 1.46.

De totala byggnadsspecificerade kostnaderna bildas byggdelsspecificerat som en produkt av kvantitet och enhetskostnader. Eftersom beräkningen är lineär orsakar enligt medeltalet betydligt större och mindre objekt i sin byggnadstypklass inexaktheter i kostnaderna.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!